Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro účast na jógových kurzech a seminářích 

  1. Obecná ustanovení

1.1 Poskytovatelem služeb a zboží je Art Link, s.r.o., IČ: 26438887, odpovědná osoba Irena Šorfová (dále také jen Poskytovatel) Kontaktní adresa: Art Link, s.r.o., Vítovcova 32, Praha 4, PSČ: 14700.
1.2 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek  (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi Poskytovatelem služeb a fyzickou osobou účastnící se semináře organizovaného Poskytovatelem služeb (dále také jen „Účastník“).
1.3  Účastník je povinen seznámit se se všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele a  je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na semináři.

 

  1. Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušný kurz nebo seminář na webových stránkách www.kundaliniprague.cz nebo jiném webu vlastněném Poskytovatelem, či na e-mail Poskytovatele irena@kundaliniprague.cz nebo kundaliniprague@gmail.com, vyjadřuje Účastník svůj zájem zúčastnit se daného semináře a potvrzuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami.
2.2 Obdržením emailu s potvrzením přihlášky a VOP ze strany Poskytovatele na příslušný seminář je přihláška oboustranně závazná, dochází tím k uzavření smlouvy, a její zrušení podléhá pravidlům stornovacích poplatků.
2.3 Cenu semináře je účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzení přihlášky, nejpozději tak, jak stanovují termíny spojené s konkrétní akcí či s konkrétní výší ceny či, pokud není stanoven specifický platební kalendář pro danou akci, je účastník povinen zaplatit částku tak, aby byla připsána na účet nejpozději dva dny před začátkem konání semináře. Jako variabilní symbol účastník uvádí číslo zaslané emailem při potvrzení registrace Poskytovatelem, které účastník obdrží po zaslání závazné přihlášky, a do zprávy pro příjemce vyplní své příjmení.
2.4 Jestliže se účastník nemůže semináře zúčastnit, je povinen se ze semináře písemně prostřednictvím emailu odhlásit. Výše smluvní pokuty stornování účasti (dále jen „storno poplatek“) je vymezena a odvíjí se od časového plánu plateb jednotlivé akce. Pokud nejsou tyto stanoveny, řídí se smluvní pokuty dle v čl. 2.5.
2.5 Pokud nejsou storno poplatky stanoveny v Registračním formuláři k danému semináři, je storno poplatek při stornování z jakýchkoli důvodů méně než 100 dní před začátkem semináře ve výši 100% rezervačního poplatku, storno poplatek při odhlášení méně než 80 dní před konáním semináře 50 % z ceny semináře. Storno poplatek při zrušení méně než 60 dní před konáním semináře činí 100 % z ceny semináře. Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník pošle náhradníka. Poskytovatel doporučuje účastníkům se pro případy storna pojistit. Výše zmíněné smluvní pokuty se týkají veškerých důvodů zrušení účasti, včetně zdravotních, či v důsledku změny podmínek stanovených státem pro vstup na akce v rámci pandemie.
2.6 Částka uhrazená za seminář snížena o případný storno poplatek bude do 15 pracovních dní od písemného odhlášení vrácena na účet účastníka, ze kterého byla zaplacena.
2.7  V případě zrušení semináře z důvodů na straně lektorky, bude účastníkovi nabídnut náhradní termín konání semináře nebo vrácena částka zaplacená za seminář.

2.8. V případě omezení kapacity účastníků nebo nemožnosti konání semináře prezenční formou z důvodu omezujících opatření ze strany státu (zejména krizových opatření Vlády, opatření Ministerstva zdravotnictví, opatření krajské hygienické stanice nebo Hygienické stanice hlavního města Prahy dle příslušných právních předpisů) je Poskytovatel oprávněn rozhodnout o konání semináře online formou, přičemž o takovém rozhodnutí informuje účastníky e-mailem nejpozději den před datem konání semináře. Seminář uskutečněný online formou se v takovém případě pokládá za řádně uskutečněný a pro možnost odhlášení účastníka ze semináře platí obdobně ustanovení odstavce 2.5.

 

III. Rezervační formulář a dotazník o zdravotním stavu

3.1 Účastník je povinen před konáním semináře vyplnit a zaslat Rezervační formulář, jehož součástí jsou otázky o aktuálním zdravotním stavu, aby mohl být seminář případně uzpůsoben zdravotním omezením účastníka. Ve všech případech, nese veškerou zodpovědnost za svůj zdravotní stav účastník.  Nedílnou součástí tohoto Rezervačního formuláře a dotazníku jsou tyto VOP.
3.2 Pro účast na některých seminářích je vyžadováno vyplnění detailnějšího Dotazníku o zdravotním stavu. Veškeré informace v dotazníku a uvedené údaje jsou přísně důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě, slouží pouze pro potřebu správného vedení semináře.
3.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za vzniklý úraz nebo jiné zdravotní komplikace účastníka během semináře.

 

  1. Práva a povinnosti účastníka

4.1 Účastník je během semináře povinen následovat veškeré instrukce poskytovatele a jeho spoluorganizátorů a stanovený časový plán semináře.

4.2. Nebude-li účastník semináře před uzavřením smlouvy o účasti na semináři informován jinak, musí počítat s tím, že pro účely účasti na semináři bude vyžadován RT-PCR test a/ nebo Rapid test na Covid-19. Změna zdravotních požadavků účasti na semináře není podstatnou změnou této smlouvy o zakoupen účasti na semináři a nezakládá právo účastníka semináře na odstoupení od smlouvy bez povinnosti platit storno poplatky.

4.3. Před podepsáním smlouvy o účasti na semináři, je Účastník v případě pochybnosti o svém zdravotním stavu povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem svůj zdravotní stav a rozhodnutí se jógového semináře zúčastnit. Poskytovatel nenese odpovědnost za špatné zvážení zdravotního stavu účastníka jógového semináře, které vedlo či by mohlo vést k nechtěným fyzickým nebo psychickým následkům na straně účastníka semináře, ani na případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození účastníka semináře, která by mohla vzniknout nesprávným cvičením či neuposlechnutím instrukcí Poskytovatele či lektora jógy. Poskytovatel upozorňuje, že lekce a semináře jógy nenahrazují odbornou lékařskou či jinou zdravotní péči a při účasti na lekcích a seminářích je nutné respektovat doporučení lékaře Účastníka semináře.

4.4. Jednotlivých lekcí jógy i celého semináře se Účastník účastní pouze na vlastní riziko.

4.5. Účastník bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku lekcí jógy a seminářů je nutné, aby účastník dbal pokynů lektorů jógy, kteří vedou jednotlivé lekce a semináře, a jednotlivé pokyny a techniky plnil poctivě. Poskytovatel neodpovídá Účastníkovi za jakékoli přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s účasti na lekcích a seminářích a neuposlechnutí pokynů lektora či v důsledku špatného zvážení svého zdravotního stavu.

4.6. Účastník je povinen uhradit nevratnou rezervační platbu ve výši 50% (nebo ve výši sjednané ve smlouvě o semináři) při podpisu smlouvy o účasti na semináři, doplatek v termínu uvedeném ve smlouvě. Platby probíhají buď bezhotovostně na účet nebo v hotovosti u Poskytovatele.

 

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1 Poskytovatel je oprávněn, a Účastníku semináře nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, v případech, které nemůže Poskytovatel ovlivnit (zejména změny u obchodních a zahraničních partnerů, dopravců, a jiných dodavatelů služeb), a okolností, které nemůže Poskytovatel zvrátit:

-Posunout termín semináře, a to i bez souhlasu Účastníka.

-Zrušit seminář nejpozději 3 dny před termínem semináře při nesplněn podmínky minimálního počtu účastníků. Nebude-li poskytnuta Účastníkovi poskytovatelem možnost náhradního semináře, cena jím uhrazená mu bude Poskytovatelem vrácena.

5.2 Poskytovatel během semináře neručí za případné poškození či ztrátu osobních věcí účastníka.

5.3 Poskytovatel je zodpovědný za výuku semináře, který organizuje, nikoli za případné technické problémy způsobené třetí stranou, např. majitelem místa konání semináře.

5.4 Poskytovatel je oprávněn provádět operativně jednostranně změny témat a programu a poskytovaných služeb během semináře, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program semináře.

5.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci a dalších okolností, které Poskytovatel nemohl ovlivnit ani předvídat, zejména z důvodu rozhodnutí státních orgánů, nejisté bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy a živelné pohromy. V těchto případech nemá účastník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy či náhradu škody.

5.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit osobu instruktora jógy v případech, kdy z vážných důvodů se instruktor jógy nemůže semináře zúčastnit. Účastníkovi semináře nevzniká v takovém případě nárok na kompenzaci či odstoupení os smlouvy.

5.7 Podpisem smlouvy o účasti na semináři nebo podpisem objednávky Účastník semináře vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanoveními paragraf 5 odst. 2 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění Poskytovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje Účastníka semináře pro zasílání e-mailů, propagačních materiálů a novinkách o dalších akcích. Z této databáze se lze kdykoli odhlásit.

 

  1. Zpracovávání osobních údajů a informační povinnost

6.1 Semináře a lekce v oblasti jógu, sportu a vzdělávání jsou provozovány na základě živnostenského oprávnění společnosti Art Link, s.r.o., IČ: 26438887, odpovědná osoba Irena Šorfová (Poskytovatel). Kontaktní adresa: Art Link, s.r.o., Vítovcova 32, Praha 4, PSČ: 14700, zpracovává poskytnuté osobní údaje v rozsahu:
a.  Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa Účastníka na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby,
b.  věk a údaje o zdravotním stavu (dále také jen „věk a citlivé údaje“) jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu uděleného účastníkem v Dotazníku za účelem vedení celého semináře tak, aby nedošlo k jakýmkoli zdravotním komplikacím na straně účastníka.
6.2 Údaje uvedené v bodě 5.1 pod písm. a) těchto VOP jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je účastník oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
6.3 Údaje uvedené v bodě 6.1 a 6.2 těchto VOP budou zpracovávány po dobu 5 let od uzavření smlouvy.

6.4 Účastník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů o věku a citlivých údajů. Toto odvolání se nedotýká zpracování, provedeného na základě souhlasu učiněného do odvolání tohoto souhlasu.
6.5 Účastník má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
6.6 Účastník má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1 Účastník má, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na řešení vzniklého spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb s SHJ, pokud se ho nepodaří vyřešit vzájemnou dohodu, prostřednictvím mimosoudního orgánu, tj. České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Tyto VOP vstupují v platnost dne 2.1.2022.